In 2019 werd in het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet gestemd dat het actieplan asbestafbouw van de Vlaamse regering vervat. Dit actieplan omvat onder andere het invoeren van een verplichte asbestinventaris.

De Vlaamse Regering wil namelijk zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Keuring Privé Riolering

Asbest Attest

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken.


Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Een asbestdeskundige voert een asbestinventarisatie uit door het raadplegen van relevante, bruikbare documenten en vooral het uitvoeren van een niet-destructieve inspectie ter plaatse. Standaard gaat het dus om een niet-destructieve inventarisatie. De asbestdeskundige moet hiervoor geen zaken demonteren of afbreken om ingesloten materiaal op te sporen; hij moet wel zaken opheffen. Het kan wel zijn dat hij lokaal, kleine beschadigingen aanbrengt om een monster te kunnen nemen voor labo-analyse. Want veelal kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet.

Tijdens de inspectie inventariseert de asbestdeskundige op die manier de asbestverdachte materialen, beoordeelt hun toestand en het risico dat er van uitgaat. Hij geeft advies over de asbestverdachte materialen die best weggenomen moeten worden, hoe in afwachting hiervan het risico beheerd kan worden en wat de mogelijke verwijderingsmethodiek is.

De data van de inventarisatie worden rechtstreeks ingevoerd in de asbestinventarisatiedatabank. Op die manier kan de asbestdeskundige een asbestattest aanvragen en bezorgen aan de opdrachtgever.

U kan vrijwillig een aanvullende destructieve asbestinventarisatie laten uitvoeren om ingesloten asbest op te sporen voorafgaand aan renovatie- of afbraakwerken . Worden de werken uitgevoerd door een aannemer met werknemers dan moet die dat vanuit zijn werkgeversplicht laten opmaken.

1. invullen opdrachtformulier
Met de ondertekening van een opdrachtformulier geeft U als opdrachtgever de opdracht om voor het betrokken inspectiegebied een asbestinventaris te laten op te stellen om een asbestinventarisattest te bekomen en gaat U als opdrachtgever akkoord met de uitvoeringsmodaliteiten die in het opdrachtformulier beschreven zijn.

2. verzamel alle informatie betreffende het gebouw
Hoe meer informatie, hoe efficiënter wij het bezoek als asbestdeskundige kunnen uitvoeren. Op basis van de aangeleverde documenten (bv. bouw, bestaand asbestonderzoek, informatie over ingesloten asbest,foto’s, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen) wordt het vooronderzoek gemaakt.

 

3. Het plaatsbezoek
Op het afgesproken tijdstip komen wij ter plaatse langs en onderzoeken wij welke materialen asbest kunnen bevatten (= asbestverdachte materialen).
Weet dat voor sommige toepassingen en/of asbestverdachte materialen zoals o.a. zwarte lijmlaag onder een vloerbekleding, bitumen, thermisch isolerend materiaal rond CV-leidingen, pleisterwerk,enz. , wij als asbestdeskundige verplicht zijn om monstername en laboanalyse uit te voeren zodoende de desbetreffende materialen als niet-asbesthoudend te identificeren! En in geval geen monster kan of mag genomen worden van een asbestverdacht materiaal, wordt het automatisch beschouwd als asbesthoudend.
Verder kan tijdens een plaatsbezoek sprake zijn van een onderzoeksbeperking, zoals een onveilige situatie, een slotvaste deur of bijvoorbeeld een overwoekerende vegetatie. Weet dat dergelijke tijdelijke onderzoeksbeperkingen eerst dienen te worden opgelost vooraleer u een asbestattest kan ontvangen. Kortom, hoe vlotter de toegang, hoe efficiënter het plaatsbezoek kan uitgevoerd worden en worden nieuwe uit te voeren plaatsbezoeken en dus extra kosten voor u als opdrachtgever vermeden.

In geval van asbestverdachte materialen moeten ikv de verdere opmaak van een asbestinventaris verplicht situeringsfoto’s en detailfoto’s genomen worden en moeten deze worden opgeladen in de databank van OVAM. Er wordt hierbij evenwel rekening gehouden met de privacy van de gebruiker/bewoner en de foto’s worden uitsluitend gebruikt in het kader van de asbestinventarisatie.

4. Aanvraag asbestattest
De gegevens worden ingevoerd in een digitale databank van OVAM,waarna het asbestattest wordt aangevraagd bij OVAM.


Quid Deronne Vastgoeddiensten?

Hoewel mensen vaak denken dat asbest iets van het verleden is, doet het vandaag nog altijd veel stof opwaaien. En dat mag u blijkens vele studies gerust letterlijk en figuurlijk nemen. Het woord asbest rolt makkelijk over onze lippen , maar helaas weinig mensen weten iets over deze gevaarlijke vezels. En ook ik hoorde daar bij… Pas na het vervolledigen van verschillende opleidingen zoals ‘Asbest-herkenning’,‘Asbest in de Praktijk’ en ‘Asbestinventarisatie’ kwam het besef welke impact dit wel op onze maatschappij en onze gezondheid heeft. Wetende dat asbest medeverantwoordelijk is voor allerlei kankers en er vandaag nog elke dag doe-het-zelvers onbeschermd aan de slag gaan bij de renovatie van hun ‘nieuwe’ stek vond ik het dus niet alleen opportuun deze nieuwe verplichte keuring mee aan te bieden maar vooral bijzonder interessant om mij verder in deze materie te gaan verdiepen, ten einde mijn kennis in mijn job als verkoper te benutten, en dus om mensen, kandidaat-kopers, in de eerste plaats correct te informeren. Zo volgde ik dan ook in de zomer 2022 de verplichte OVAM-opleiding met aansluitend het examen, en met als resultaat, erkend asbestdeskundige inventarisatie.