In navolging van het Algemeen Waterverkoopreglement moeten alle rioleringen op privaat domein bij elke nieuwbouw, heropbouw en/of ikv afkoppelingswerken nav rioleringswerken op openbaar domein verplicht worden gekeurd.

Als gecertificeerd en erkend VLARIO- keurder kan Alexandre Deronne uw riolering keuren.

U kan ons steeds via het contactformulier contacteren of U kan telefoneren op volgend nummer: 09/225.47.57

Keuring Privé Riolering

Riolering

Waarom keuring van privé-riolering?

De afgelopen jaren hebben de gemeenten en het Vlaamse Gewest heel veel geld geïnvesteerd in riolering. Het is dan ook vrij logisch dat alles in het werk gesteld moet worden om dit maximaal te laten renderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat ook de woningen correct aansluiten. Want een goed rioolbeheer kan pas starten als ook alles op privaat domein in orde is. Dit kan enkel gegarandeerd worden wanneer er een keuring komt van de privé-riolering. Hiervoor verwijzen we graag naar de andere nutsvoorzieningen. Vooraleer men een aansluiting krijgt op het gas-, elektriciteits- of drinkwaternet, dient men een positief keuringsverslag voor te leggen.

Uit verschillende keuringen die momenteel al worden uitgevoerd in het kader van nieuwe rioleringsaansluitingen (nieuwbouw) blijkt dat slechts de helft van de woningen momenteel voldoet aan de opgelegde verplichtingen, wat een nefaste invloed heeft op het globale rioleringssysteem.

Bovendien heeft een afkoppeling van hemel- en afvalwater heel wat voordelen zoals een lager drinkwaterverbruik door hergebruik van hemelwater, een verdere aanvulling van de grondwatertafel, een vermindering van de overstortfrequentie en uiteraard een betere werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Wat dient gekeurd te worden en wanneer?

De keuring is verplicht in vijf gevallen:

 1. Bij nieuwbouw of herbouw conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
 2. Bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een individuele sanering;
 3. Nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld;
 4. Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tezij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is;
 5. nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer.

Volgende zaken worden gecontroleerd:

 1. correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 2. correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad,...) op de circuits
 3. materiaal (en inhoud) van onderdelen zoals hemelwaterput, septische put,…
 4. afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
 5. infiltratie- en drainagevoorzieningen

Opgelet: de hydraulische werking (dit is de afvoercapaciteit) van het private waterafvoersysteem wordt niet gecontroleerd of getest. Dit is de verantwoordelijkheid van de betrokken aannemer.

De keuring moet uitgevoerd worden vooraleer de eigenaar of huurder het gebouw betrekt, m.a.w. het afwateringssysteem mag niet in gebruik zijn genomen. Bij een afkeuring en eventuele herstellingen (correcties) zou het buiten gebruik stellen van het afwateringssysteem veel overlast voor de bewoners kunnen veroorzaken.

De kosten voor de bouwheer of de aannemer voor het herstellen van de eventuele vastgestelde non-conformiteitsattesten dienen zo klein mogelijk te zijn. Dit kan enkel indien de keuring op het juiste tijdstip kan plaatsvinden en wanneer de leidingen en andere onderdelen nog relatief gemakkelijk bereikbaar zijn en visueel zichtbaar zijn.


Welke documenten dienen aanwezig te zijn bij de keuring?

 • (goedgekeurd) bouwplan of as-built plan (= VERPLICHT AANWEZIG)
 • bouwvergunning (= VERPLICHT AANWEZIG)
 • kopie facturen gebruikte materialen (pomp t.b.v. hergebruik regenwater)
 • foto's genomen tijdens aanleg rioleringsstelsel
 • correspondentie met de rioolbeheerder

Belangrijk!
Indien op het ogenblik van uitvoering keuring géén bouwplan en/of bouwvergunning aanwezig is, kan de keuring niet plaatsvinden en dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden. Bij afwezigheid van pompinstallatie voor hergebruik regenwater, dient een factuur van aankoop voorgelegd te worden, anders kan het keuringsattest niet worden afgewerkt.

Resultaat

Indien het stelsel correct verbonden is en gescheiden zoals opgelegd door de wetgeving zal  u een  conformiteitsattest ontvangen. Dit attest is nodig om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te kunnen krijgen.

Indien uit de testen blijkt dat het stelsel niet correct verbonden en niet gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving zal u een non-conformiteitsattest ontvangen. Daarin staat een opsomming van de vastgestelde gebreken die tot afkeuring geleid hebben. In zulk geval dient u het systeem aan te passen zodat het wel voldoet. Er dient dan een herkeuring plaats te vinden om de conformiteit van het stelsel alsnog vast te stellen.

U bewaart zelf het attest en U bent U zelf verantwoordelijk om dit document te bezorgen aan uw rioolbeheerder.